Mai Đoàn Như Trâm

Mai Đoàn Như Trâm

Tác phẩm Đồ án Khắc gỗ

SV: Mai Đoàn Như Trâm

Nhóm: 12

GVHD: Ca Lê Dũng


Back to Category

Date

28 Tháng 6 2020

Categories

Nhóm 7 & 12
© 2021 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Văn Lang