Triết lý giáo dục ngành Thiết kế Nội thất - trường ĐH Văn Lang


Chương trình thiết kế nội thất lựa chọn triết lý giáo dục “Learning by doing” vì triết lý này nhất quán với triết lý giáo dục của VLU và hoàn toàn phù hợp với PLOs. Để thực hiện triết lý này, chương trình cung cấp cho sinh viên các hoạt động học tập giúp họ trải nghiệm với công việc thiết kế chuyên nghiệp theo xu hướng toàn cầu.

Sự nhất quán giữa triết lý giáo dục của nhà trường, triết lý giáo dục của chương trình thiết kế nội thất, và PLOs

Triết lý giáo dục của trường ĐH Văn Lang: Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng (“A holistic, lifelong, ethical, and impactful learning experience”)

------------------------

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT: LEARNING BY DOING

ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP

Sinh viên của chương trình học tập theo các định hướng sau:

Định hướng về nghề nghiệp

Thiết kế chuyên nghiệp bằng nhiều kiến thức và kỹ năng kết hợp với công nghệ hiện đại theo xu hướng toàn cầu và tự chủ học tập suốt đời.

Định hướng về năng lực xã hội

Có năng lực quản lý nhóm, giao tiếp làm việc và xây dựng quan hệ với khách hàng. Thực hiện các dự án cộng đồng, trách nhiệm xã hội.

Định hướng về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đa văn hóa và tự nghiên cứu, nâng cao cảm thụ mỹ thuật cho công chúng.

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

PLOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

PLOs 7, 8, 9

PLOs 9, 10

Triết lý giáo dục được phổ biến đến các bên liên quan:

            Triết lý giáo dục “Learning by doing” được khoa phổ biến đến các bên liên quan thông qua website. Sinh viên được phổ biến triết lý giáo dục và các phương pháp học tập vào các buổi sinh hoạt đầu năm, đầu khóa và sinh hoạt chủ nhiệm dành cho sinh viên

            Triết lý giáo dục “Learning by doing” yêu cầu sinh viên phải tự mình thực hiện các hoạt động trải nghiệm và suy ngẫm để đúc kết thành kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Trong chương trình, giảng viên là người điều hành (facilitator), người thiết kế và hướng dẫn sinh viên thực hiện các hoạt động khảo sát thực tế tìm hiểu về mỹ thuật, thực hành các kỹ thuật thiết kế nội thất, thảo luận, thuyết trình các chủ đề của môn học, làm việc nhóm, thực hiện các project thiết kế nội thất từ đơn giản đến phức tạp theo xu hướng đương đại và đáp ứng yêu cầu của thị trường.