• Dear Artists, We are especially thankful for your contributions and for the power of art in society in 2021 - a challenging year.

  • Các họa sĩ thân mến, Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những đóng góp của bạn và cảm ơn sức mạnh của nghệ thuật cho xã hội trong một năm đầy thử thách như năm nay.