Bản đặc tả CTĐT K26 - Phần C


Phần C. Dạy và học chương trình

22. Triết lý giáo dục của nhà trường: Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

23. Triết lý giáo dục của khoa/chương trình: Learning by doing

24. Cách tiếp cận dạy và học: 

(Mô hình dạy học, phương pháp giảng dạy) Bài giảng

Thảo luận

Thuyết trình (kết hợp làm việc nhóm)

Bài thực hành

Project môn học (kết hợp làm việc nhóm)

Đồ án tốt nghiệp

Kiến tập, thực tập

25. Đánh giá sinh viên:

(Đánh giá đầu vào, đánh giá tiến trình và đầu ra) - Đánh giá đầu vào: trên cơ sở điểm tuyển sinh theo các phương thức.
- Đánh giá quá trình: Đánh giá quá trình thông qua các môn học bằng các hình thức như thi trắc nghiệm và/hoặc tự luận; thuyết trình; làm đồ án; dự án; tiểu luận; Đối với ngành Thiết kế đồ họa đa phần là các đồ án chuyên ngành.
- Đánh giá đầu ra: đồ án tốt nghiệp


26. Cơ chế theo dõi và đánh giá quá trình đạt PLOs của sinh viên: Chương trình đánh giá việc đạt được PLOs của sinh viên trong suốt quá trình học tập và ở đầu ra bằng các phương pháp đa dạng:

- Đánh giá qua môn học: PLOs được chuyển tải vào CLOs của môn học và đánh giá việc đạt được CLOs của sinh viên.
- Đánh giá qua kỳ thực tập: PLOs được chuyển tải thành tiêu chí đánh giá thực tập.
- Đánh giá việc đạt được PLOs của sinh viên theo từng năm học: Đánh giá định lượng việc đạt được PLOs của sinh viên căn cứ vào số lượng môn học sinh viên đã hoàn thành; thực hiện cuối mỗi năm học.

27. Tóm tắt về cấu trúc và nội dung chương trình: (Sơ đồ block các môn học)

28. Sự đóng góp của các môn học cho PLOs và PPC
(Ma trận mức độ đóng góp IPM của môn học cho PLO và PPC)

29. Chương trình phân bổ theo các học kỳ (theo học kỳ):

30. Lộ trình học tập: (mối liên quan và thứ tự của các môn học)

-----------------------------------------

Bản đặc tả chương trình đào tạo K26

Phần A. Thông tin cơ bản/Tuyển sinh

Phần B. Thông tin chi tiết về chương trình

Phần C. Dạy và học chương trình

Phần D. Điều kiện của chương trình

Phần E. Điều chỉnh và cập nhật

Phụ lục